Regulamin Masterpass mPay Wallet

Regulamin świadczenia usługi MasterPass™ mPay Wallet

§1. Postanowienia ogólne

Regulamin niniejszy (dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z usługi Portfel kart standardu MasterPass mPay Wallet świadczonej przez mPay S.A.

§2. Definicje

2.1. Adres dostawy – adres wpisany przez Użytkownika, który może być przekazany sprzedawcy jako adres dostawy towaru zakupionego w czasie transakcji z użyciem MasterPass mPay Wallet.

2.2. mPay – „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 21A, 04-186 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708, kapitał zakładowy 6.720.000 złotych, w całości wniesiony.

2.3. Dokument zakupu towaru – faktura, paragon fiskalny lub inny dokument, potwierdzający zgodnie z przepisami podatkowymi nabycie towaru lub usługi.

2.4. Hasło – indywidualne hasło do logowania do konta Użytkownika w Systemie MasterPass.

2.5. Identyfikator Użytkownika – adres elektroniczny, stanowiący indywidualne oznaczenie konta Użytkownika dla w Systemie MasterPass.

2.6. Kod mPin – kod zabezpieczający wykorzystywany przy potwierdzeniu Operacji MasterPass nadawany przez Użytkownika podczas rejestracji karty płatniczej w MasterPass mPay Wallet.

2.7. karta płatnicza – kartę płatniczą, debetową lub kredytową.

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin.

2.9. Rejestracja – procedura opisana w §.4 Regulaminu.

2.10. Umowa – umowa o świadczenie Usługi MasterPass, zawierana poprzez Rejestrację.

2.11. Usługa lub MasterPass mPay Wallet– usługa Portfela standardu MasterPass™ świadczoną przez mPay S.A.

2.12. Użytkownik – osoba fizyczna, która zawarła z mPay umowę, której przedmiotem jest świadczenie usługi MasterPass.

§3. Przedmiot usługi

3.1. W ramach Usługi Użytkownik dostaje możliwość:
a) zarejestrowania konta w MasterPass mPay Wallet identyfikowanego poprzez Identyfikator Użytkownika i zabezpieczonego Hasłem,
b) zarejestrowania danych kart płatniczych oraz zdefiniowanie Kodu autoryzacyjnego dla każdej karty płatniczej,
c) zarejestrowania danych Użytkownika potrzebnych do Dokumentu zakupu towaru,
d) zarejestrowania danych Adresów dostawy towaru,
e) dokonywania płatności w poczet karty płatniczej posługując się Identyfikatorem Użytkownika oraz Kodem mPin,
f) przekazywania sprzedawcy danych do Dokumentu zakupu towaru oraz Adresu dostawy zarejestrowanych w Usłudze.


3.2. mPay w żadnym nie odpowiada za jakość towaru lub usługi, objętej Dokumentem zakupu towaru, chyba że na podstawie odrębnej umowy jest dostawcą na rzecz Użytkownika danego towaru lub usługi i ponosi za ich jakość odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa lub tej odrębnej umowy.

§4. Rejestracja

4.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadają kartę płatniczą.

4.2. Warunkiem korzystania z Usługi jest zarejestrowanie w MasterPass mPay Wallet przez cały okres korzystania z Usługi przynajmniej jednej karty płatniczej.

4.3. Rejestracja polega na: a) wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: https://masterpass.mpay.pl lub w aplikacji mobilnej. b) nadaniu Identyfikatora Użytkownika oraz Hasła, c) złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności i przystąpieniu do Usługi.

4.4. Przed pierwszą płatnością Użytkownik powinien dodać do MasterPass mPay Wallet dane karty płatniczej oraz dokonać jej Weryfikacji.

4.5. Akceptując Regulamin Użytkownik:
a) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez mPay w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi;
b) akceptuje Politykę prywatności mPay;
c) wyraża zgodę na przekazywanie danych niezbędnych do realizacji Płatności uczestnikom systemu rozliczeń kartowych m.in. akceptantom – w zakresie Adresu dostawy oraz danych do wystawienia Dokumentu zakupu, agentom rozliczeniowym – w zakresie rozliczenia transakcji kartą;
d) żąda natychmiastowego wykonania Usługi.

§5. Rejestracja danych karty płatniczej

5.1. Rejestracja danych karty płatniczej polega za zapisaniu w Usłudze:
a) 16-cyfrowego numeru karty,
b) daty ważności (miesiąc i rok),
c) nadaniu przez Użytkownika numeru mPIN.

5.2. Karta przed użyciem powinna zostać poddana Weryfikacji. Weryfikacja polega na potwierdzeniu, że Użytkownik ma dostęp do rachunku bankowego powiązanego z kartą i ma wgląd w kwoty, jakimi rachunek karty płatniczej jest obciążany.

5.3. Weryfikacja polega na obciążeniu karty płatniczej przez system Usługi losową kwotą z przedziału 5-10 zł. Zadaniem Użytkownika jest podanie prawidłowej kwoty z dokładnością do 1 gr nominowanej w PLN, jaką karta została obciążona w czasie transakcji weryfikacyjnej.

5.4. Przed dokonaniem Weryfikacji możliwe jest dokonanie trzech transakcji, przy czym wartość pojedynczej transakcji nie może przekroczyć 50 PLN (pięćdziesięciu złotych).

§6. Wykonywanie płatności

6.1. Karty zarejestrowane w MasterPass mPay Wallet mogą być wykorzystywane do płatności za towary w punktach płatności oznaczonych znakiem MasterPass®.

6.2. W celu dokonania płatności, w serwisie sprzedawcy Użytkownik wybiera przycisk MasterPass. Następnie wybiera MasterPass mPay Wallet, loguje się za pomocą Identyfikatora Użytkownika i Hasła. Po zalogowaniu do MasterPass mPay Wallet wybiera kartę płatniczą do dokonania płatności oraz autoryzuje płatność Kodem mPIN.

6.3. W trakcie transakcji Użytkownik może zmienić dane do Dowodu zakupu lub Adres dostawy towaru, jeżeli dane te są wymagane.

6.4. W przypadku transakcji, zgodnych ze specyfikacją MasterPass, w których Identyfikatorem Użytkownika jest MSISDN transakcja może być przeprowadzona natychmiast kartą ustawioną przez Użytkownika jako „domyślna”. Do przeprowadzenia transakcji wystarcza podanie prawidłowego Kodu mPIN dla karty domyślnej.

§7. Opłaty

7.1. Usługa jest bezpłatna dla Użytkownika.

§8. Obowiązki mPay

8.1. mPay zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych kartowych w sposób zapewniający zabezpieczenie przed dostępem do danych przez osoby nieupoważnione.

8.2. mPay zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych kartowych zgodnie ze standardami bezpieczeństwa PCI/DSS.

8.3. mPay udostępnia Biuro Obsługi Klienta (BOK), które udziela informacji o sposobie korzystania z Usługi oraz rozwiązuje problemy zgłaszane przez Użytkowników. BOK dostępne jest pod numerem telefonu +48 22 515 61 07 w godzinach 8:00 - 16:00 oraz pod adresem e-mail: biuro@mpay.com.pl

§9. Obowiązki Użytkownika

9.1. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania do zasad korzystania z Usługi zgodnie z Regulaminem.

9.2. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania Identyfikatora Użytkownika, Hasła oraz Kodu mPin osobom trzecim.

9.3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi oraz przechowywania Identyfikatora Użytkownika, Hasła oraz Kodu mPin w sposób zabezpieczający przez dostępem osób trzecich.

9.4. Użytkownik zobowiązuje się do rejestrowania w MasterPass mPay Wallet wyłącznie kart, których jest posiadaczem lub użytkownikiem.

§10. Rozwiązanie umowy

10.1. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, składając odpowiednia dyspozycję po zalogowaniu się do MasterPass mPay Wallet.

10.2. Usługa ulega zablokowaniu niezwłocznie po złożeniu dyspozycji wypowiedzenia Umowy. Dane kart zarejestrowanych są usuwane z MasterPass mPay Wallet.

10.3. mPay może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad opisanych w Regulaminie lub zasad bezpieczeństwa transakcji kartowych.

10.4. mPay zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usługi. W takim przypadku Użytkownicy zostaną powiadomieni o zaprzestaniu świadczenia Usługi z 3 miesięcznym wyprzedzeniem na adresy e-mail podane jako Identyfikatory Użytkownika.

10.5. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak konsument nie może żądać zapłaty ceny lub wynagrodzenia za usługę rzeczywiście wykonaną za jego zgodą. Prawo do odstąpienia może zostać zrealizowane wyłącznie w jednej z poniższych form zastrzeżonych pod rygorem nieważności:
(a) poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji po zalogowaniu się do MasterPass mPay Wallet lub
(b) poprzez wysłanie pisma listem poleconym na adres siedziby mPay, lub
(c) telefonicznie za pośrednictwem BOK, lub
(d) drogą elektroniczną, poprzez przesłanie oświadczenia na adres elektroniczny BOK: biuro@mpay.com.pl po potwierdzeniu tożsamości składającego oświadczenie.

§11. Prywatność i poufność

11.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest mPay.

11.2. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pod numerem +48 22 860 70 86

11.3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§12. Zmiany Regulaminu

12.1. mPay jest uprawniony do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w każdym czasie w Regulaminie. Informacja o zmianach wraz z nowym brzmieniem Regulaminu jest wysyłana przynajmniej z …. dniowym wyprzedzeniem do Użytkowników na adresy e-mailowe podane jako Identyfikatory Użytkownika.

12.2. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu na zmianę Regulaminu. Sprzeciw wobec zmian Regulaminu wyraża się listownie, wiadomością mailową lub faksem wysłanymi do BOK i jest on równoznaczny z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

12.3. W razie braku sprzeciwu Użytkownika wobec zmian Regulaminu w terminie do dnia wejścia w życie zmian w Regulaminie, uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na zmiany Regulaminu.

§13. Postanowienia końcowe

13.1. Regulamin obowiązuje od dnia 17.09.2015 r.